תקנון אתר

 1. קרא תקנון זה במלואו ובעיון. 
 2. תקנון זה כתוב בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אך הינו מתייחס באופן שווה לשני המינים.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הצרכן (להלן: "הצרכן") באתר https://spabahar.co.il / (להלן: "האתר") ועל כל פעולה שתתבצע על ידי הצרכן באמצעות האתר לרבות באמצעות הטלפון, ומהווים הסכם מחייב בין הצרכן לבין ספא בהר, ח.פ. 204156954 מרח' אבני החושן 64 גבעת זאב (להלן: "מפעילת האתר").
 4. כותרות התקנון והסעיפים הנם לצרכי נוחות בלבד. 
 5. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
 6. גלישה באתר וביצוע פעולה באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 7. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי תקנון זה. 
 8. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. 
 9. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. 
 10. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל הצרכנים באתר.
 11. שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שיבוצע מעת לעת.
 12. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני  [email protected], בפלאפון 0505244411.

כשירות

 1. באתר רשאי להשתמש בגיר, בן 18 ומעלה בהתאם להגדרות לחוק הכשורת והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי כאשר כל רכישה כפופה לאישור חברת האשראי, לרבות פרטים מזהים ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה מלאים, מספר תעודת זהות, שנת לידה, כתובת מגורים, כתובת מייל ומספר טלפון.
 2. לידיעתך- מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, מוסר פרטים כאמור יהא אחראי לכל נזק שייגרם לו ו/או לאחר עקב ביצוע הפעולה כאמור.

תנאי אספקת השירותים

 1. ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור הזמנה סופי.
 2. לאחר ביצוע כל הזמנה, יישלח מסרון ו/או הודעת מייל ו/או נציג מטעם מפעילת האתר ייצור קשר עם המזמין במספר הטלפון שהוזן בעת הרכישה, על מנת לאשר את ההזמנה ולבחור את תאריך ושעת הפעילות שנרכשה.
 3. שיחה כאמור בסעיף 16 לעיל ו/או מסרון ו/או הודעת מייל, ביחד ולחוד, שנשלחו לטלפון שהוזן בעת ההזמנה מהווים ביחד ולחוד אישור הזמנה סופי. 
 4. עבור כל שירות המפורסם האתר באתר מוצג "עמוד שירות" הכולל את השם המסחרי של נותן השירות, השירות המוצע, מחיר השירות, מפרט השירות, תנאי תשלום, תנאי ביטול ופרטים רלבנטיים נוספים כפי שנמסרו למפעילת האתר על ידי נותן השירות (להלן: "עמוד השירות").
 5. החברה מתחייבת לפעול עם נותני שירות אמינים ברמת שירות איכות ומקצועיות בסטנדרט גבוה. כמו כן, החברה מתחייבת כי בכל מקרה של קבלת תלונת צרכן, תפעל באופן מיידי לטיפול בתלונה במטרה למנוע הישנות תלונות אלו ואף לשקול הפסקת התקשרות עם אותו נותן השירות בהתאם לבחינת נסיבות כל מקרה לגופו.

ביטול הזמנה טרם קבלת השירות

 1. צרכן זכאי לבטל את הזמנתו והעסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, או מקבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים וזאת בתנאי שהביטול יעשה לפחות 2 ימי עסקים בטרם מועד מתן השירות.
 2. החזר בגין ביטול כאמור יינתן לאמצעי התשלום עימו ביצע הלקוח את העסקה ובהתאם לתנאי חברת האשראי ו/או החברה עימה בוצע התשלום.
 3. בקשת ביטול תועבר לידי החברה בדואר/דוא"ל/פקס, הודעה טלפונית לביטול השירות, לא תהווה לכשעצמה הודעת ביטול כדין ועל הצרכן לשלוח הודעה בכתב באחת החלופות לעיל.
 4. ביטול בשל אי התאמה בין הפרטים שנמסרו במסמך הגילוי למימושם בפועל, או בשל אי אספקה במועד של השירות, החברה תשיב לצרכן את מלוא התמורה ששולמה בפועל.
 5. ביטול שלא בשל אי התאמה כאמור לעיל ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון זה, יגרור ניכוי דמי ביטול בגובה של:
  1. ביטול החל ממועד ביצוע ההזמנה – ינוכו דמי ביטול בגובה של 25% מעלות ההזמנה.
  2. ביטול תוך 72 שעות בטרם קבלת השירות – ינוכו דמי ביטול בגובה של 50% מעלות ההזמנה.
  3. ביטול שיבוצע בתוך 24 שעות טרם ההגעה – יגרור דמי ביטול בגובה של 100% למעשה לא יושבו דמי התשלום לצרכן.
 6. באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס וכן אי התאמה של צבעי המוצרים לצבעם המציאות.
 7. בכל מקרה התמונות באתר הינן מקוריות ואמיתיות, אך יתכן כי יהיה הבדל בינם לבין המציאות ועל אחריו הרוכש לוודאות כל דבר טרם הרכישה
 8. בעת ביצוע ההזמנה באתר ואישור כי קרא את תקנון האתר, הצרכן מאשר כי תקנון על כל סעיפיו ותתי סעיפים מהווים טופס גילוי נאות לצרכן.

ביטול הזמנה על ידי מפעילת האתר

 1. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע מצרכן לבצע הזמנה באמצעות האתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
  1. הצרכן ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ביחס לשימוש באתר;
  2. הצרכן הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. הצרכן מסר בעת ההרשמה ו/או ההזמנה ו/או לאחר מכן, בכתב ו/או בטלפון, פרטים מטעים;
  4. הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מנותני השירותים ו/או בצד ג' כלשהו ;
  5. בכל מקרה בו נפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו;
  6. במקרה בו היתה טעות בשעות הסגירה, והלקוח לא יכול להזיז את הזמנתו לשעה אחרת.
 2. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח;
 3. בעת הביטול יבוצע החזר ללקוח לאמצעי התשלום עימו ביצע את ההזמנה ובהתאם לתנאי חברת האשראי עימה בוצע התשלום.
 4. באחריות הלקוח לעדכן את החברה בדבר החלפת פרטי ההתקשרות עימו לרבות כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וטלפון.

מדיניות פרטיות

 1. מדיניות פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע פעולה באתר הנך רשאי להסכים לקבל הודעות שונות, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 2. הצרכן מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות לפרטי ההתקשרות שמסר בעת ביצוע רכישתו באתר זה.
 3. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הצרכן רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת המייל כאמור בסעיף 17 להלן. במקרה כזה לא יישלחו אל הצרכן הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 4. בקשת הסרה או עיון במידע לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981:
  1. הצרכן רשאי לבקש לעיין בפרטיו המוחזקים על ידי מפעילת האתר, מובהר כי המידע מוחזק למשך תקופה מוגבלת של שנה אחת בלבד.
  2. הצרכן רשאי להגיש בקשה לתיקון המידע ו/או למחיקתו.
  3. מפעילת האתר רשאית לתקן את המידע או למחוק אותו. מובהר כי במקהר של מחיקה יימחקו כל הרשומים הנוגעים לצרכן למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי הצרכן באתר לרבות הזמנות וחשבונית מס קבלה.

שימוש במידע שבאתר

 1. במהלך הרישום לאתר, נדרשים גולשי האתר למסור את פרטיהם האישים ובכלל זה: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. גולש אשר מסר את פרטיו נותן בזאת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח מעת לעת הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008."

שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז תל אביב והמרכז.

 1. כל המחירים באתר בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.
 2. הלקוח מצהיר בעת ביצוע ההזמנה כי מצב בריאותו תקין, ובאם יש משהו בריאותי כל שהו עליו לעדכן את בית הספא, לרבות הריון, ולא תהא לו שום תביעה או טענה במידה ובדימוד באחד המתקנים תהא הרעה במצבו הבריאותי, ואין הספא לוקח שום אחריות על כך.
 3. חשוב להדגיש, כי כל איזורי הספא שלנו רטובים ועלולים להיות מחליקים, אי לכך על הלקוח לנהוג במשנה זהירות, ולא תהא לו שום תביעה או טענה במידה והחליק וניזוק בכל נזק שהוא.
 4. אין לעשן בכל שטחי הספא
 5. אין לספא שום אחריות על מוצרים שנשכחים בספא
 6. ספא בהר עובד בשיטת "לפי שעה" קבעתם שעה לכניסה או ליציאה ואלו בדיוק השעות שהספא עומד לרשותכם, איחור בכניסה או איחור ביציאה יגרור חיובים נוספים אשר יירדו מהאשראי אותו השארתם לפיקדון.
 7. בנוסף הלקוח מבין כי איחור בכניסה יתקצר על חשבון הזמן שלו, אם זה בשהות הספא ואם זה במשך זמן הטיפול.
 8. בבתי הספא שלנו ישנם בריכה וגקוזי ספא, אשר עוברים חיטוי עם חומרים כגון כלור ברום ועוד חומרים נוספים , במידה וקיימת רגישות מסויימת לחומרים אלו, אין להיכנס למים, ולא תהא ללקוח שום תביעה או טענה במידה ותהא הרעה במצב הבריאותי.
 9. בעת ביצוע כל הזמנה, הלקוח מאשר כי קרא תקנון זה והסכים עם האמור בו במלואו. כניסה לאתר והזמנה באתר מהווים אישור תקנון זה.
 10. כל לקוח שמגיע לספא מתחייב על כך שגילו וגילם של כל הבאים עימו, הוא מעל גיל 17, ואין באחריות הספא לוודאות זאת שוב בעת ההגעה.
 11. חשוב להדגיש, כי ספא בהר הינו עסק פרטי, אשר הוקם מרצון טהור לעשות טוב, לפנק, ולהעניק חווית ספא ייחודית ושונה מהסטנדרט המצוי. יתכן ולפעמים חלק מן המתקנים לא יעבדו כשורה, או שתהיה תקלה או חיסרון כלשהו, ואנו מבטיחים להשתדל תמיד להיות זמינים ולטפל בתקלה במהירות המרבית, בסטדרנט גבוה ככל הניתן, וללקוח לא תהא שום תביעה או טענה להחזר כספי במידה ואכן קרה משהו כזה או אחר, או במידה ולא הצלחנו לתקן.
 12. בעת תלונה, הנהלת הספא שומרת לעצמה את הזכות לפצות כל לקוח בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא מתחייבת לעשות כן.

  מדיניות פרטיות :
  ספא בהר מתחייב לא להעביר את פרטיך האישיים לגורם צד שלישי

רכישה נעימה ייחודית ורגועה, מאיתנו – ספא בהר(:

×

שיחת ווטסאפ

השאירו פרטים ונחזור בהקדם